*.txt Dosyasina kayit yapmak

img acıklama

Xin

Yeni Üye
17 Şub 2021
10
C++:
 #include  <iostream.h>
#include  <conio.h>
#include  <fstream.h>
#include <iomanip.h>


int gun,ay,yil,biz,onlar,kontrol=0;
char saha;

void kayit()
{
int kayitSayisi,i;
cout<<"dosyaya kac kayit yapilacak ?"<<endl;
 cin>>kayitSayisi;
ofstream futbol;
futbol.open("skor.txt",ios::out);
for(i=0;i<kayitSayisi; i++)
{
cout<< " verileri giriniz ?"<<endl;
cin>>gun>>ay>>yil>>saha>>biz>>onlar;
futbol << gun<<setw(3)<<setw(3)<<ay<<setw(3)<<yil<<setw(3)<<saha<<setw(3)<<biz<<setw(3)
    <<onlar<<setw(3)<<endl;
}
futbol.close();
getch();
}void kayitIlave()
{
int ilaveKayit,i;
cout<<"dosyaya kac kayit ilave edilecek ?"<<endl;
 cin>>ilaveKayit;
ofstream futbol;
futbol.open("skor.txt",ios::app);
for(i=0;i<ilaveKayit; i++)
{
cout<< " verileri giriniz ?"<<endl;
cin>>gun>>ay>>yil>>saha>>biz>>onlar;
futbol << gun<<ay<<yil<<saha<<biz<<onlar<<endl;
}
futbol.close();
getch();
}

void liste()
{
clrscr();
ifstream futbol;
futbol.open("skor.txt",ios::in);
while(futbol>>gun>>ay>>yil>>saha>>biz>>onlar)
{
cout<< gun<<ay<<yil<<saha<<biz<<onlar<<endl;
cout<endl;
 }
futbol.close();
getch();
}

void silme()
{
int silinecekYil;
clrscr();
cout<<"silinecek yil giriniz "<<endl;
 cin>>silinecekYil;
ifstream futbol;
futbol.open("skor.txt",ios::in);
ofstream gecici;
gecici.open("gecici.txt",ios::out);
while(futbol>>gun>>ay>>yil>>saha>>biz>>onlar)
{
if(silinecekYil!=yil)
{
 gecici << gun<<ay<<yil<<saha<<biz<<onlar<<endl;
 }
 }


futbol.close();
gecici.close();

 // copy temp to milan
 ifstream f1("gecici.txt");
 ofstream f2("skor.txt");
 f2<<f1.rdbuf();

}


void sorgu()
{int yilAra;
cout<<"hangi yila ait kayitlari araniyor ?"<<endl;
 cin>>yilAra;
ifstream futbol;
futbol.open("skor.txt",ios::in);
while(futbol>>gun>>ay>>yil>>saha>>biz>>onlar )
{
if(yilAra==yil)
cout<<  gun<<ay<<yil<<saha<<biz<<onlar<<endl;
}
futbol.close();
getch();
}


void menu()
{
int secim;
clrscr();
while(kontrol==0)
{
cout<<"[1] - Kayit " <<endl;
 cout<<"[2] - Kayit Ilave " <<endl;
 cout<<"[3] - Silme " <<endl;
  cout<<"[4] - Liste " <<endl;
  cout<<"[5] - sorgu " <<endl;
   cout<<"[6] - Cikis " <<endl;
   cout<<"Seciminiz:"<<endl;
    cin>>secim;
if(secim==1) kayit();
if(secim==2) kayitIlave();
if(secim==3) silme();
if(secim==4) liste();
if(secim==5) sorgu();
if(secim==6) kontrol=1;
else menu();
}
}
void main()
{
menu();
}
 
Üst Alt